תדבועה תואירב לע יללכ טבמ

דרס ןזוס 'פורפ :תאמ
לארשיב םישנ תואירב םודיקל הדוגאה ןואטיב :ךותמ
 דוע
 ךרדה"ב
:"הלעמל
 :תואירב יאשונבדוע
 האופר ,תויגוזו
 ןימ
 .הדילו ןוירה ,המילשמ

 לכ -  םילכ זגרא
 לכ לע ,םיפיטה לכ ,תוצעה
.אשונ

 - ?חכוותהל תבהוא
 תושנ םורופל יפרטצה
.הריירקה

 םירמאמה ןויכרא

 ,תויומלתשה ,םיסנכ
.םישנל םיסרוק

תואנדס
 ןונגסב תויביטקארטניא
.ימצע-ןחבמ

שדח רפס

 לע -
 תוחילצמ םישנ
.תרמצל ועיגהש םישנ 50
:"הלעמל ךרדה"ל ובתיכ

,רוביצ יסחי תזכר ,דוד-ורלו הנדל רשקתהל אנ ,לארשיב םישנ תואירב םודיקל הדוגאה לע ףסונ עדימל
ל"אוד ,02-679-3692 :סקפ ,02-648-1530 'לט

_________________