םיינגרוא םינופמט

תינגרוא תואלקחל ןוגראה :תאמ 

םינגרוא םינופמט :לארשיב שדח
 ירמוחב שומיש אלל הלדוגש תינגרוא הנתוכמ םייושע םינופמטה
דוביעה יבלשב הנבלה ךילהת עוציב אללו םילקימיכו הרבדה

 רחאל ,םינגרוא םינופמט רוציב בורקב ליחתת הירסיקמ "םתזור" תרבח
 רצומה קווישל תינגרוא תואלקחל ןוגראה לש ורושיא תא הלביקש
 :רצוית איה םהמ םלגה ירמוחב היהי םינופמטה לש םדוחי .ינשדחה
 הרבדה ירמוחב שומיש אלל ,םייעבט םיאנתב הלדגש תינגרוא הנתוכ
 הרבחה .הנתוכה לש הנבלה אלל השעיש דוביעה ךילהתב ןכו םילקימיכו
 תרצותה תא דחיימה "הדשה בוט" גתומב שומישל רתיה ןוגראהמ הלביק
.תרשואמה תינגרואה

 וקוושי םה ןושארה בלשב .ךילומב םידיוצמ ויהי םינגרואה םינופמטה
 ילארשיה לעפמהש תיאקירמא הרבח תועצמאב ,דבלב תירבה תוצראב
.רשקב התיא אצמנ

 לודיגה ךילהתבש ןייצ ,לשא ןליא ,תינגרוא תואלקחל ןוגראה ל"כנמ
 .םיימיכ םירמוח לש תולודג תויומכב שומיש השענ הנתוכה לש דוביעהו
 הנתוכה לודיגב םירוסיאהו תולבגמה ,הליכאל דעוימ וניא רצומהו רחאמ
 .םירחאה תואלקחה יפנעבמ הברהב םיתוחפ ינגרוא וניאש

 םינשבש הרסמ ,רנרב ילט ,תינגרוא תואלקחל ןוגראב הישעתה ןחלוש ר"וי
 ,ליטסקטה םוחתל ןוזמה ירצוממ ינגרואה םוחתה בחרתה תונורחאה
 םירצומה תוכיאל תועדומה הלדג הפוריא ברעמבו תירבה תוצראבש רחאל
 םינשב וחתופש ינגרואה ליטסקטה ירצומ ןיב .עגמב אב ףוגה םמיע
 .םייברגו םינותחת ,םיגירס ,הטימל םיעצמ ,תוקונית ידגב :תונורחאה
 םיברועמה םילקימיכהמ תוששוחש םישנל דעוימ ינגרואה ןופמטה
 .הנתוכה לש לודיגה יבלשבו הנתוכה יביס לש הנבלהה ךילהתב

 ידי לע "רואירגא" ינגרואה חוקיפה תרבח הכמסוה םישדוח רפסמ ינפל
 םיאצוימה םינגרוא םירצומ לע חוקיפל יאקירמאה תואלקחה דרשמ
 תורבחו םיאלקח ינפב החתפ הכמסהה .תירבה תוצראל לארשימ
 לכ תלבק ךות תירבה תוצראל אוציל תושדח תויורשפא תוילארשי
.םישרדנה םירתיהה

 
 
_______________________________________________