"םינימה ןיב ןויוויש" יזכרו "הלעמל ךרדה" לש תיבה דומע
     

 "םינימה ןיב ןויוויש"  אשונב םיקסועה תו\םירומהו תו\םיזכרה לכל שדקומ הז רתא
 ,"הדובעב םישנ" ,"רדגימ" : םיאשונה דומיל ךרוצל עויסו תונויער ,םירמוח ואצמת ןאכ .רפסה תיבב
.ירדגימ ךוניחל םירושקה םיאשונ דועו ,"תונבלו םינבל הריירקל ךוניח
!םכלש "םיפדעומ"ה תמישרב ותוא ומיש  !תוחפל עובשל תחא ףטוש ןפואב ןכדעתמ ףדה

 
 
:ןויווישל וק
 
 לש ינופלט ,שדח תורש
 :םיצוביקה רנימס תללכמ
.ןויוושל וק
 ,'א ימיב לעופ תורשה
 ,17:30
 - 15:30 תועשב
 ,03-690-1278
 ןופלטב
 לע תולאשל הנעמ ןתונו
 ןויווש תחטבה
 .ךוניחב תויונמדזה
 לש הלוהינב :תורישה
 תידוהי ר"ד
תניע-ימהרבא

______________________________