לאט מדי ומאוחר מדי?

על ייצוג הולם לנשים בשירות המדינה

מאת: מערכת האתר

 

עוד פמיניזם:

"כאן הלימודים הם סוג של שקט"

אז מי באמת חכם יותר?

מדען ומדענית שולחים קורות חיים...

האם השיח על זכויות אדם מקדם את מאבקן של הנשים לשוויון?

עוס"ים רווחה

 ארכיון מאמרים

  בריאות

 כל הטיפים

  סגנון חיים

  יעוץ

  כיתבי לנו

בימים אלה, התפרסם ע"י נציבות שירות המדינה, הדו"ח השנתי על "ייצוג הולם ומצב קידום הנשים בשירות המדינה לשנת העבודה 2004". עיקרי הדו"ח, שהוגש לועדה לקידום מעמד האישנה בכנסת ביולי 2005, כוללים נתונים עדכניים והשוואתיים המציגים תמונה מפורטת על ייצוג הנשים במשרדי הממשלה וביחידות הסמך לאורך זמן.

 

שירות המדינה בוא המעסיק הגדול ביותר במדינת ישראל, ובמידה רבה, הנתונים שהוא מציג, מייצגים גם סקטורים אחרים ואת מצב הנשים בשוק העבודה בכלל.

 

עו"ד רבקה שקד, ראש האגף לקידום ולשילוב נשים בשירות המדינה, מוסרת כי בסוף דצמבר 2004 הועסקו בשירות המדינה 51,216 עובדים המשובצים במשרות תקניות (אלה לא כוללות עובדי חברות כו אדם וכד') לעומת 50,382 בשנה הקודמת. התפלגות המינים במישרות התיקניות בכל הדירוגים מראה, כי בדרגות הנמוכות ביותר (דרגה 39 מח"ר ומקבילותיה ומטה) נמצא 65% נשים ו- 35% גברים, לעומת המישרות הבכירות ביותר (46 מח"ר ומקבילותיה) שם נמצא שיש רק 41% נשים ואילו 59% מתוך המועסקים הם גברים. כלומר, המספרים מתהפכים כשעוברים מן המישרות הגבוהות ביותר, בהן יש רוב גברי, לנמוכות ביותר, בהן יש רוב נשי.

 

כשבודקים את נתוני ההשכלה, מוצאים כי בכל רמות ההשכלה בקרב עובדי המדינה, פרט לתואר שלישי, יש רוב בולט לנשים. פער זה בולט בעיקר ברמת ההשכלה העל-תיכונית, בה יש 75% נשים לעומת 25% גברים בלבד.

 

רק ההשוואה בין שני הנתונים האלה כבר מעלה סימני שאלה לגבי הפער בין ההשכלה הגבוהה יותר של נשים המועסקות בשירות המדינה, לבין היעדרן היחסי מהדרגים הגבוהים.

 

אולם קריאה מדוקדקת עוד יותר בטבלאות הנוספות המצורפות לדו"ח מעלה עוד נתונים שבהם כדאי לעיין.

 

בקבוצת 4 הדרגות העליונות בדירוג המח"ר, למשל, עלה חלקן של הנשים מ- 24% (בשנת 2003) ל- 26% (בשנת 2004), כלומר שיש עלייה של 2% בשנה זו. וכך נראית עלייה דומה גם בדירוגי המהנדסים, הרופאים ועוד. זהו שיפור שאין לחלוק עליו, אולם אין לשכוח כי מספרן היחסי הוא עדיין מתחת לשליש מן המועסקים בסולם זה בכלל, שהוא ייצוג נמוך למדי בהשוואה לשיעורן בשירות המדינה בכלל (65% מכלל המועסקים).

 

נראה, כי שירות המדינה, בהיותו סקטור שחייב לתת דוגמה לכל הסקטורים האחרים בהיצמדות לתקנות ההעדפה המתקנת ושאיפה לייצוג הולם, יש לפניו עדיין עבודה רבה של יצירת אקלים אירגוני מעודד והגון כלפי נשים. אנו, באתר הדרך למעלה, נעקוב אחר הנתונים גם בשנה הבאה.

 

עוד על נושא זה: מי הם "המעסיקים המתקדמים" בשירות המדינה?

 

 

שילחי לחברה                                                      הגיבי על הכתבה 

___________________________________________