*השדח תקסעומ יתלב לש הנמוימ
...ימלוע סרק עתפל ךיא :וא

רקינאיבול יתמ :תאמ

 תוילילש תויצטונוק הלעמ אליממו ,הלטב ןושלמ האבש תלטבומ :תלבוקמה הלימב שמתשהל תברסמ ינא)*
 תויהל ה/ול ומרגש ,תיביספ ןושלב םא םג) תלטבומו תונלטב ,ןלטב ,לטב ךלוה :ומכ וז הליממ תועמתשמה
(!!! ןלטב חרכהב וניא קסעומ וניאש ימ יכ ,ת\דבוע אל - ת/לטבומ  - הזכ

 ראות םע .ינפל ויה םייחה לכ ,תמדקומ השירפ ל"הצמ יתשרפשכ
 ףגאב  הריכב הדמעו ,ףולא ןגס תוגרד ,םיבשחמו הקיזיפב ינש
 קר .תוחותפ תועורזב קט-יהה תורבח יל וכחי ,ל"הצב היגולונכטה
.רחבאש

 המל םצעב ,תויחל ליחתא וישכע ,יל הכחמ אלפנה םלועה ,עגרכ לבא
 היהת תינכתה תעכ ןכלו וישכע דע תחתה תא יתערק ?דובעל דימ
 ,יל עיגמ .בוט יל ושעי קרש  שפנו ףוג יצופיש ,םילויט ,החונמ תצק
 יתלבס אל  .תעכ שידקא ימצעל  ,ןכ .הנידמל תוריש תונש 25
 ירחא
 .םישדחה  םייחל יתוא ןיכה ל"הצש רמול החרכומ ינאו אבצב דחוימב
(יתבשח ךכ) ...חיטש םע יל וכחי  ?הזכ המוזר םע

 ?יאדכ יכה הפיא ,"סיילפ סמלוה"ל יתמשרנ ,אתוחינב ינמז תא יתכשמ
 םש הדובע יל אצמא ירה ינא .קט-יהה ריע ,הילצרה וא ילאירזע ילדגמ
 ,רשוכה רדחל יתרכמתה .ףוגה תוברת לע טלתשא םייתניבו ,טעמ דוע
.יפויה ילופיטלו םי'זאסמל ,הכירבל
.םיישדוח שדוח םהל ורבע ךכ

 יתישרהש ץצונו שדח בכר  תינק טעמל ,קנבב יתעקשה השירפה יפסכ תא
 אל הז ירה שדח היה םעפ םא םגו ,יל"הצ בכר יל היה .תעכ קר ימצעל
 ץיקב ,םיגחב ,תעל תעמ ל"וחל ץופקל םג רשפא תעכ .תוריש בכר הז ...הז
.תצק תוכחל הלוכי הדובעה .תונהיל ,תולבל ,םייח תושעל רוציקבו

 הפקה יתב לכ תא יתרכה .ייחמ דבכנ קלח וחקל םה םג ,הפקה יתב ייוליב
 לכב החמשב יתבקע ,א"ת ןופצב .םיה ףוח לע ,חותיפ הילצרהב תודעסמהו
 ,הפק תיב לש החיתפ לכ רחא םהינימל טנרטניאה ירתא ,םינותיעה
 תורוקיבה לכה תא הקיקשב יתארקו "יניא" יוליב רתא ,הדעסמ
 לש בר רדע םהירחא ואיבהו םינויצ וקליח ,ינפל ורקיבש םירקבמהו
.תרמצ יניילבו םירקבמ

 ליחתה הז .יב םסרכ והשמ םלוא ,אתוחינב םהל ומרז םיבוטה םייחה
 ילש תוישיאב רסח היהי והשמ ,הדובע גישהל תבייח ינא ,םמעשל תצק
 יאדוו יאדוש ,קט-יהה םלועב  קר זא תדבוכמ םאו  ,תדבוכמ הדובע אלל
 תבשל הליגר אל ינא ירה ,ןשקא תצק סינכהל ךירצ  .וקיח לא יתוא ץמאי
 םיאשונב םג עמטיהל תבייח ינא .ןמז ךרואל  ינשל דחא הפק תיבמ רובעלו
 לעב ,קתרמה ,יוושכעה  קט-יהה םלועמ רתוי המו םלוע לש ומורב
..ימואלניבה ,רמגנ יתלבה בחרה קפואה

 תדבוע ומכ ,ןייארתהלו CV
 בותכל וישכע ליחתהל לבא ,דובעל הצור ינא
 לע הנוע ינניאש יל דיגת 25
 תב תיגולוכיספ וזיאש ,תומוקמה לכב הליחתמ
 אל םג ללכב .יל הארנ אל ?םהלש תימואלניבה הרבחה לש םינוירטירקה
 ינא  .וללה םינבצעמה תוישיאה ינחבמ תא ללכב תושעל ליחתהל יל הארנ
 אל ינאו ךרד תרבכ יתרבע תאז לכב ,הטיסרבינואה תא וישכע יתמייס אל
 הז תא יתרבע רבכ ,ילש עוצקמב הבוט ינא המכ דחא ףאל חיכוהל הכירצ
.יתחלצה םגו - אבצב קיפסמ

 ךסב ,יתרבע רבכ םייחב ילש הריירקהו םודיקה איש תאש רחאמ ,רוציקב
 .םיבשחמ - תושעל בוט יכה תעדוי ינאש המב תצק דובעל הצור ינא לכה
.(1
 רפסמ תועט) יגוז ןב לש קט-יהה תרבחל יתפרטצה
 

 טנרטניאה םוחתב רצומ תרציימה הרבחב להנמו ריכב ףתוש אוהו רחאמ
 תועט) "הדובעל הלבק"ה תוכושמ לע יתגליד ,תעכ לבוקמו ץופנ ךכ לכה
 . RealNet
 תרבח ידרשמב דובעל יתלחתהו ,ךכמ עמתשמה לכו (2 רפסמ
 רצומה חותיפב םג יתפתתשה ,םידבועה ראש ןיב  הרהמב יתבלתשה
 .ב"הראב ?אל ךיא ,ןבומכ היה ולש קושהש שדחה

 ןונימ יתדרוה ,הדובעב ילוכ יתעקש  .קתרמו שדח םלוע - תמאב
 .קפודה לע דיה םע יתראשנ ז"כב ךא  ,הפקה יתבו "סיילפ סמלוה"ב
 קט-יהה יריעצ ראש תאו יתוא ודירוה הרבחה לש םירהצה ישולת
 ונתוא וריזחה עובשה יפוס .םוק טודה תודעסמל חותיפ הילצרה םחתמב
  ,תלייטה תודעסמ תפסותב הפקה יתב  םחתמ ותואל ונירבח תאו
.ל"וחל תונטק תוחיגו ,ןולמה יתב ,הנירמה

 ל"וחב הקווש ,הארמה יבלשב התייה הרבחה .הנש טעמכ הל הפלח ךכ
 ורהזנ םיפסונ םיעיקשמ .ןמז ךרואל ריוואב ראשיהל החילצה אל ךא
 הרבחה יופצכ .קט-יהה תעוב תעיקב הלחה םגו תושדח תועקשהמ
 יתעדב הלע אלש ןבומכ .םירטופמ םמצע ואצמ םידבועה לכו הרגסנ
 אלו ,ירטפמו יגוז ןב ונה הילעב רשאכ הרבחמ תרטופמ ימצע תא אצמאש
!הסנרפ רסח רתונ אוה םגש אלא דבלב וז
 
 וכפה הלא לכ - הדובע שופיח ,רבשמ ,הדובעה קוש ,הלטבא ,ןירוטיפ
  אמייק ינב םיגשומל ,הלכלכהו הדובעה ידומיל םלועמ םיימדקא םיגשוממ
 םיברו ונחנא - םישדוח המכ הזמ ומויב םוי ידימ םיווח ונא םתוא
 .ונתומכ

 ןמזה םע .הלחתהב תוחפל ,השגרהב ךכ  ?התקימע אריבל  אמר ארגיאמ
 לש הכורא ךרד וז יכ ונבשחש הממ עורג רתוי בצמהש ןיבהל םידמול
 תורחתה ןכלו הדובע םישפחמ םבור וא םלוכ ובש םלועב הדובע שופיח
.תלכסתמו השק דואמ

 ךופהה ןווכב לבא קסונ חורה בצמ ,הטמ תומר המכ דרוי ימצעה ןוחטיבה
.הטמל - הלולת תחא ךרד קר ריכמש ףרג ומכ הארנ לכהו

 תנוכת .ךכ ךישמהל יתבריסו הטמ לולסמב יתרצענ דחא ריהב םויש דע
 אל וז) הלעמל יתייהשכ דימת יתנחינ הב הנקתה תרסח תוימיטפואה
 בצמב תאצמנ ינא םצעבש  תוארלו ביבסמ טיבהל יל המרג (?ןוכנ ,המכח
 .ןיוצמ

 ,בוט תוחפ בצמל בוט בצממ ךפה עגרכ יבצמ ירה יביטקייבוא חותינב
 עורג םבצמש םירחא םנשי , םחלל הבער ינניא .עורג אל יאדווב םלוא
 ןיא םצעב ."היעב" תירבעה הלימל תיניסה הלימה שוריפב  יתרכזנ .ילשמ
 םינכמ ונאש המ תא  תונמדזה  םינכמ םיניסה ."היעב" תיניסב וזכ הלימ
 תויונמדזה  ןה תויעבה ןורתפ .השדח תונמדזה הנה םצעב היעב לכ .היעב
 .הלעמל ןורדמב ספטל יתלחתהו וזה הלימה שוריפ תא יל יתצמא .תושדח

 יתינפ ,םישדח םיקיפא יתחתפ ,הילא יתעלקנש וז םייח תונמדזהב
 ןכל םדוק יתייה אל םהב תויוסנתהו תושגרה ,םיבצמ ,תובשחמ ,תומוקמל
.םכינפב ןאכ ץילמא םהמ  קלח לעו
  
 . ברה ינויסינמ תוצלמה רפסמ:האבה הבתכב
*****************************
 
_________________