תינחורו תישפנ תואירב לע םירמאמו ץועי :יגולוכיספ

 :גולוכיספה תפס
הדירפ וא תוקיתש - ףידע המ 
?םישוע המ - רבחה תא הצור אל החפשמה
ןאמור תלהנמ תינרקס 
?רוזיחה םלענ ןאל
?םיימיספ םירסממ ענמיהל ךיא
 םייחהמ שפוח הצור יגוזנב
ילעב לש רבחה ללגב םיחוכיו
?ןזבזב גוזנב םיאפרמ ךיא 
?רשקה םע םישוע המ 
ןיאושינל ץוחמ ןמור לע תזטנפמ 
םינוכנ אלה תומוקמב הבהא תשפחמ 
להנל עדוי אל סובה 
?תילארוא היעבמ םילמגנ ךיא
םירבגמ היבופ שי יתרבחל
ןתחתהל הצור אל ,בוזעל תדחופ
 הרזחב יתרבח תא הצור
?יתרבח תא ריזחא ךיא
תינורכ תופייעמ תלבוס
הנותחה ינפל תורק םיילגר
הבצמב ריכהל תברסמה שפנ תלוח יתבורק
?היסנפל תאצל יאדכ םאה
 !הרוגס הרוחב איה יתבוהא
 ?אל וא - תיבסל ינא םאה
!ידוס ןמורל יתפחסנ 
 ?תויגוזב השק ךכ לכ עודמ 
ידמ הובג ילש תושיגרה ףס 
 בייחתהל ןכומ וניא ירבח
תששוח לבא שרגתהל הצור
לק ןואכידמ תלבוס 
םירוחב םע םירשק רוציל השקתמ 
?האניקה לע םירבגתמ ךיא 
"יתורבח לש הרהזאה רורמת תויהל יל סאמנ" 
?םיבהואש םיעדוי ךיא 
"תוריגס תרדשמ ינא" 
?ןישוריג לע ידליל ריבסהל ךיא
רשקתל החילצמ אל
ינוצרל דוגינב 
...רתוי יל ןימאמ וניא דגבנה לעבה
ינוחטבה בצמה ללגב םידחפ
םירזומ תומולח 
בזעש רבחה תא תחכוש אל 

 לע בכשל הקוקז
 ?גולוכיספה תפס
  ,ליימ ונל יבתיכ
 .רתאה ךרד ץועי ילבקתו
 :בתכמה אשונב בותכל אנ
."יגולוכיספ ץועי"

:םירמאמ
 טנרטניאב ישפנ עויס 
הירופסידו ןואכיד לע -  "תשפת אל - הבורמ תשפת"
ןואכידה לע - הדלי יכבת לא 
תילובג תוישיא תערפה לע - הערפהב הרענ
םיחצורל םיכפוה םידלי ךיא :חצור לש וחומ
םירבג לש ןימה ילגרה
יהמ תוינחורה
רגרפ רדמס תאמ תובתכ תרדיס :םייח חרואו ףוגה יומיד - םישנ
יל יניא ,יל יפוג ןיא םא .א       
"10" דעו יברבמ .ב       
י'גיפב הפי .ג        
ילארשי ינב תאמ -החלצהל ךרדב הנחת אוה ןולשיכה 
קינח הרימ ר"ד תאמ -?ונייח איה הדובעה
אצומ תורסח תויעבל לופיט :היתפואמוה
?המ זא - תוכמ ונתנ יל םג
?הזה ןוירהה םע םישוע המ
?קונית ומכ ןשי
תירוה-דח םא תויהל
 

תובידאב :םירמאמ דוע


דרשמב תוליכר - הנליצת םיינזא  
 תיתייפכ הינק לע - תוינק תרחרחס 
עיגפ לקשמב תודלי :הליכא ילגרה 
שארמ העודי הדירפ לש הקינורכ 
הדירפה לע רשגל 
תיבבו הדובעב חתמ :םינכוסמ םירשק 
תואירבו החמש ,רוא :ןוירה
ינשה דליה תלטלט 
שייבתהל המ ןיא
?רותפכ תציחלב ןויוויש :םינימ ילדבה
יגוז רשקו ןושאר קונית
תוימיטפואל םייוכיס שי - דשה ןטרס
תרוקיב םילבקמו םינתונ ךיא - הנתמב תרוקיב
חומל ותמורת - ןגורטסאה תוכזב
םיריסה לא םירזוח - םידלי קחשמ
הז לע רבדנ יאוב
תורודל הייחד
תעבטה ילב וא םע ,דחי
?ךל רמוא הז המ - תיתחפשמ החורא
?ףוס ול ןיא ,רשואה
?םיחלצומ ןיאושינ הז המ
םוקמושל ךרדהו ,אוה ,איה
טנרטניאב ןתמו אשמ
!לכה תרמוא דיה תציחל - ןתמו אשמ
תוקד 30 -ב תואירב
םוק.טודה להוא
...רתומ דלי ,רוסא דלי
תואירב רתוי ,הטילש רתוי :הדובעב ץחל
ילאידיא אבא
אשונב דוע

תואירב לע תובתכ דוע 
"תויגוזו החפשמ ,םייח" 
דיה בתכ - היגולופרג 
דיה ףכ תאירק - היגולוריכ

 דוע
:"הלעמל ךרדה"ב


 לכ ,תוצעה לכ -  המ תושעל ךיא
.אשונ לכ לע ,םיפיטה


  
םירמאמה לכ
"הלעמל ךרדה" לש


,הדובע ,םירפס ,תוינק
דועו ,םיקניל ,םישורד
 
 

_______________________
 

ייעוץ לנשים המתמודדות עם סרטן השד ולמשפחותיהן,

 ע"י ד"ר רות לאופר,

·  אונקולוגית בכירה ומנהלת מרפאת שד לנשים בסיכון מוגבר, במכבי.

·  מנהלת ארצית בעבר של תחום האונקולוגיה במכבי.

·  מתמקדת בעיקר בטיפול ובמחקר בסרטן השד, עם דגש על נשים בסיכון מוגבר.

·  בעלת תואר ראשון ושני (בהצטיינות) במשפטים, ותואר שני במנהל מערכות בריאות.

·  מזה שנים רבות מטפלת ומייעצת למטופלות ולרופאים במכלול הנושאים הקשורים לסרטן השד ולזכויות החולים

·  מנהלת את פורום התמיכה סרטן שד בקהילות הבריאות של ynet

·  מקימה ומתחזקת אתר תוכן למידע מעשי ומעודכן על כל הקשור בסרטן השד  

http://breast-guide.co.il

 ניתן להפנות אליה שאלות בכל הקשור לסרטן השד, לרבות הסיכון לסרטן שד, שאלות על הצורך בייעוץ גנטי, על ההתמודדות עם תסמיני גיל המעבר, על מעקב ואורח החיים לאחר הטיפול במחלה וכן הלאה .כמו כן ניתן לקבל ממנה עיצה והדרכה לגבי הזכויות המשפטיות של החולה ומשפחתה, דוגמת שמירת סודה הרפואי, קבלת חוות דעת שניה, חשד לרשלנות בטיפול, הסכמה לטיפול וכד'. ניתן לשאול גם שאלות כלליות יותר בכל הקשור לתחום האונקולוגיה.

רפואל ר"דל ליימ יחליש
 

_________________________________