:ךלש ףסכה
ךפסכ לשו ךלש קסעה לש רתוי ןוכנ לוהינל הכרדה ירמאמ תרדיס

"?עיקשמ םיאצומ ךיא"
MBA. ,קינח-רלדנגצלז הטנר :תאמ

:הלאש

,בר םולש
 .
קסע תחיתפ לש אשונב רתאה תרגסמב ףשחנש עדימב תובר  יתרזענ
:אבה ןיינעב יל רוזעל ולכות םא חמשא ,םלוא
.קסעה תחיתפל רושקה ביבס שורדש המ לכו רצומה ןוצרה ,ןוזחה תא יל שי
. ילכלכה ןומימה יל רסח ?יל רסח המ
?קסעל עיקשמ תאצומ ינא ךיא
.הנושאר הנשל ביצקתו תינושאר העקשה $30,000 לש םוכס לע רבודמ
?יגטרטסא ףתוש ילוא. קנבהמ האוולהב תניינועמ אל
.רוזעי עיקשמ תאיצמ לע יל קפסל םכתלוכיב שי םא אוהש עדימ לכ
,הדות


:הבושת

,
.כ םולש
 ינאו "םיימשב" םוכס ונניא ךלש קסעה חותיפ ךרוצל הקוקז תא ול םוכסה
.עיקשמ אוצמל ילכותש הנימאמ

 תיקסע הרבח היהי עיקשמהש תניינועמ תא םאה טילחהל ךיילע תישאר
 רשא טקש עיקשמ אוהש (ךאלמ) "ל'גנא" יפידעתש וא הזה םוחתב תלעופה
.
תוליעפב ברעתי אל

 קושה לש חותינ תושעל יכרטצת הרבח אוהש יקסע ףתושב תניינועמ תא םא
 יתשב ידקמתתו קושב תולעופש תורבחה ימ יקדבת ,ךלש רצומה הנופ וילא
 'וכו תוידוס לע םיתחהל חוכשל אל) תורבחה יתשל ינפת .תוליבומה תורבחה
 .(ןויערה תא ךל ובנגי אלש ידכב רצומה לע היצטנזרפ םהל השוע תאש ינפל
 יולת - קוויש ל"כנמסל וא יקסע חותיפ ל"כנמסל וא ל"כנמל תונפל הכירצ תא
 תאש תורבחה דומילו קושה דומיל ירחא תונפל ימל יעדת .הלדוגו הרבחב
 הבושת ילבקת אלש ידכב םיאתמה םרוגל תונפל בושח) ןהילא תונפל הצור
.(ןיינע רסוח לשב תילילש

 ןמשיפ וא הבושת קחצי ןוגכ ןוה ילעב רתאל איה ןומימ גישהל תרחא ךרד
 טושפו תיקסע תינכות ןיכהל 
 . Zer-4-you תשר המקוה קוידב וזכ הרוצב .ךלש ןויערה תא םהל גיצהל
 תויונח תשר יהוז םויה .ןומימ שקיבו הבושת ינפב ותוא גיצה ןויערה הגוה
.תיצרא המרב הסורפה תחלצומ םיחרפ

 החוטב ינאו ךיירוחאמ בורה ,החלצהל ךרדהמ 80% םה רצומו ןוצר ,ןוזח
.תולקב ירבעת םירתונה 20% -ה תאש
,
הכרבב
קינח-רלדנגצלז הטנר
 

:
הז אשונב דוע
 המ - תואירב חוטיב
?יאדכ
ח"וד שיגהל בייח ימ
?הסנכה סמל 
הנשה ףוסב סמ תובטה
השירפב סמ ןונכת
 סמ המכ הטילחמ תא
!םלשל
הסנכה סממ יוכיז 'קנ
םיילכלכ תונורתפ
הנוכנ תונכרצ
ךלש קסעה
 לע ,םיפיטה לכ ,תוצעה לכ -  
.םישנל םיקסע


 בוזעל ךיא
 םוקמ תא 
 אלל ךלש יחכונה הדובעה
.םירתוימ םיקזנ
ךיידבוע תא 
 עינהל ךיא
?
המזיראכךל שי םאה
 תוחילצמ םישנמ הארשה
.תרמצל ועיגהש םישנ 50
 לע -
               
*
*******************************
:קסע תמקה לע דוע יאריק
?המיאתמ תא םאה - שדח קסע חותיפ  :'א קלח
. שדח קסע ילעב לש תוצופנ תויועט הנומש :'ב קלח
עויסו עדימ תגשהל תורוקמ :'ג קלח
ךלש םינושארה םידעצה תנומש :'ד קלח
תיקסיע תינכות תנכה :'ה קלח
תוריכמב ןושאר רועיש :'ו קלח
ןטקה קסעה םוסרפו קוויש :'ז קלח
 לודיגו לוהינ ,קוויש לע תופסונ תובתכ - הלוכ הרדיסה לש רושיקה ףדל
.ךלש קסעה